Cybernetics and Information Technologies

Списанието се издава от 2001 г. на английски език. То публикува оригинални статии за изследователски и приложни резултати в областта на информатиката и информационните технологии, както и в съседни области. Покриват се тематични области като:

 • информационни процеси и системи;

 • разпознаване на образи;

 • компютърна обработка на естествен език;

 • изкуствен интелект;

 • обработка на сигнали и изображения;

 • теория на управлението и приложения;

 • високопроизводителни компютърни архитектури и алгоритми;

 • научни пресмятания;

 • паралелни алгоритми;

 • софтуерни технологии;

 • комуникационни технологии и др.

Списанието е с отворен достъп – пълният текст на неговото електронно издание е достъпен свободно без заплащане. То има международен характер (през 2019 г. са поместени статии на автори от 16 страни). Редакционната колегия включва 8 членове от България и 10 членове от чужбина.

Постъпилите статии се рецензират по обичайните критерии за научни публикации – релевантност и актуалност на тематиката, ясна постановка и познаване на съвременните постижения, аргументация на описаните изследвания, оригиналност на резултатите, обсъждане на резултатите от изследването/разработката и сравнение с подобни изследвания на други автори, балансираност на представянето. Те се проверяват за липса на (само)плагиатство

Списанието има SJR импакт ранг (Scientific Journal Ranking): SJR 2019 = 0.31, SNIP 2019 = 0.699, CiteScore 2019 = 2.1. То се реферира в 35 международни библиографски бази от данни, вкл. Elsevier SCOPUS, Web of Science – Emerging Sources Citation Index, INSPEC (The Database for Physics, Electronics and Computing), AMS Digital Mathematics Registry (American Mathematical Society), ACM Digital Library, Microsoft Academic, Google Scholar и др. Списанието е в група Q2 “Computer Science” на SCOPUS.

Print ISSN: 1311-9702 Online ISSN: 1314-4081 Печатно. На английски език.

Адрес на редакцията:

ул. Акад. Г. Бончев, блок бл.2, ст. 502, 1113 – София

Годишно се издават 4 редовни книжки и до 1-2 специални тематични броя