„Изкуства, литература и власт в контактните зони (Православие и ислям; Православие и Католицизъм). Прославата на властта срещу оспорването на властта“

Проектът се разработва в периода 2017-2019 г.  като съвместна дейност между Института за исторически изследвания при БАН и Института по археология и история на изкуството Клуж-Напока, Румънска академия на науките. Ръководители на проекта са проф. д.и.н. Иван Билярски и д-р Чиприан Фиреа. Членове на екипа от българска страна са проф. д.и.н. Илия Илиев (Институт за исторически изследвания-БАН), проф. д.ф.н. Марияна Цибранска (Институт за български език-БАН), д-р Маргарита Куюмджиева (Институт по изкуствознание-БАН), д-р Десислава Найденова (Кирилометодиевски научен център).

Изследователският интерес на екипа по проекта е съсредоточен в контактните зони, където различни религии или изповедания се срещат, за да си сътрудничат или да се противопоставят. Изхожда се от разбирането, че каквито и да са конкретнтите исторически отношения между представителите на отделните религии или изповедания, то те винаги завършват с някакъв синтез между тях.  Избрани са основно две контактни зони – Балканите и Трансилвания – където се срещат Православието, Исляма и Римската католическа църква. В този контекст се определя и задачата на проекта – да се изследва отражението на идеите за властта в изкуствата през Средновековието и ранното ново време, а именно в изящните изкуства, литературата, музиката и пр., в които може да се открие прослава или противопоставяне на властта на различни нива. Взаимният интерес на учените от двете академии е определен от сходството на контактните зони в Централна Европа и на Балканите, където има проваславно население под чуждо владичество, като същевременно съществуват и множество различия, проучването на които може да доведе до интересни резултати и за двете страни.

Проектът се изпълнява чрез проучване на материали в библиотеки и хранилища и на паметници на изкуството и архитектурата в двете страни. Предвиждат се срещи между участниците в проекта, провеждане на съвместна конференция и публикации.

Още проекти:

Период: 2017-2019

Участник от страна на БАН:
Институт за исторически изследвания

В партньорство с:
Института по археология и история на изкуството Клуж-Напока, Румънска академия на науките

Уебсайт:

Ел. поща за контакт:
biliarsk@bas.bg

Лице за контакт:
проф. д.и.н. Иван Билярски, ръководител на проекта