„Външни миграции в България, ХIХ-ХХІ в.: историко-демографски, социално-антропологически и етнокултурни аспекти“

Проектът се разработва в периода 2015–2017 г. с международно участие на Института за исторически изследвания при БАН и изследователи от хуманитарните и обществените институти на БАН, както и с участието на Института по славянознание към Руската академия на науките, Института по история при Научноизследователския център по хуманитаристика към Унгарската академия на науките и Бизнес колеж „Шандор Векерле” – Будапеща. Ръководител на проекта е доц. д.и.н. Пенка Пейковска.

В ерата на глобализацията с оглед на историческата прогностика миналото и настоящето на движението на населението е сред най-актуалните научно-изследователски проблеми. От гледна точка на България като част от Европейския съюз той е свързан с протичането на процеса на европейската интеграция (политическа, икономическа и културна) – това и определя значимостта на неговото изучаване.

Целта на проекта е да се интерпретират различни аспекти на външните (международните) миграции в България чрез анализа на новооткрити или невлизали досега в научен оборот исторически извори, чрез прилагането на модерни интердисциплинарни методи на изследване като микроистория, анализ на различни видове документи, биографика, историческа статистика, историческа демография, историческа социология, етнолингвистика и др.

Обект на изследването са политически и трудови, масови и индивидуални външни (от България към чужбина и от чужбина към България) миграции, както и отделни техни социално-антропологически и етнокултурни аспекти като: миграциите и етно-географията, процесите на акултурация, адаптация и интеграция, „преносът” на знания, дву- и многоезичието, грамотността, семейството, възрастовите и половите структури, трудовата реализация както на българските общности зад граница, така и на чужденците в България.

Изворовата база включва статистически извори, его-документи (наративи, жизнени истории, интервюта, фотографии), документи от личен произход (спомени, лична кореспонденция, дневници, пътеписи, анкети), дипломатическа преписка и пр.

Още проекти:

Период: 2015–2017

Цел:

Целта на проекта е да се интерпретират различни аспекти на външните (международните) миграции в България чрез анализа на новооткрити или невлизали досега в научен оборот исторически извори.

Финансиране:

Участник от страна на БАН:
Институт за исторически изследвания

В партньорство с:
Института по славянознание към Руската академия на науките; Института по история при Научноизследователския център по хуманитаристика към Унгарската академия на науките; Бизнес колеж „Шандор Векерле” – Будапеща.

Уебсайт:

Ел. поща за контакт:
ppykvsk@abv.bg

Лице за контакт:
доц. д.и.н. Пенка Пейковска, ръководител на проекта

 

Галерия