Научноизследователска работилница „Мобилност. Миграции. Култура“

Проектът е научноприложен. Негова цел е създаването и поддържането на форум за публично представяне и обсъждане на актуални въпроси, теми и тенденции от емпирично, методологично и теоретично естество в областта на мобилността, миграциите и културите в движение, в миналото и съвременността. В рамките на регулярно провеждани семинарни сбирки учени от ИЕФЕМ – БАН и специално поканени изследователи от други научни институции в страната и чужбина, представят както първоначални резултати от свои теренни и емпирични проучвания, така и по-задълбочени теоретични и аналитични изследвания. Сбирките предизвикват интереса на изследователи, експерти, студенти и граждани, като лекциите и презентациите винаги протичат в диалогичен формат. Eкипът поддържа уебсайт (http://rabotilnitsammc.ucoz.com) и фейсбук страница (@mobilitymigrationculture) – своеобразни виртуални пространства за постоянен диалог, който стимулира повдигането на още въпроси и задава нови изследователски теми и предизвикателства.

От екипа на проекта:

Този проект е израз на усилията на група изследователи от секция „Историческа етнология” на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН за надграждане на успешно провежданите по-рано в института Ателие „Култура на гурбета“ (2006 – 2010 г.) и Научен семинар „Мобилност. Миграции. Култура“ (2011 – 2013 г.). Неговата основна цел е да задълбочи проучването на различни форми на движение на хората в миналото и днес и съпътстващата ги културна динамика, както и чрез създаване на уеб базирана платформа да предложи възможности и условия за научно представяне и обсъждане на актуални въпроси, теми и тенденции от емпирично, методологично и теоретично естество.

Екипът на проекта е воден от идеята, че въпреки вариациите от образци на мобилност и миграции в исторически и съвременен план и различните „терени“, от една страна, както и разнообразието на използваните от всеки от изследователите подходи, от друга, има нещо, което се явява пресечна точка. А именно – стремежът да бъдат видени и разбрани културните трансформации, протичащи в резултат от движението на индивиди и групи. А това означава вниманието да бъде насочено към начините, по които общностите реагират на различните задвижващи мобилността и миграциите фактори, изработвайки свои социални стратегии и културни практики; да бъдат проследени „нещата“, които хората пренасят със себе си – предмети, идеи, поведенчески модели, представи и нагласи и т.н.; да бъде изследвано въздействието на мобилността и миграциите върху всекидневието и културата, формите на социална организация и отношения и конструирането на идентичности.

В този контекст в рамките на проекта ще продължи регулярното провеждане на научния семинар, на който ще каним изследователи от разнообразни дисциплини да представят свои емпирични и теоретични изследвания в контекста на проекта. Провеждането на дебати по различни дискусионни теми ще бъде друг основен акцент. Членовете на екипа имат амбицията да представят разнообразно различни аспекти на мобилността, миграциите и културите в движение – чрез научни аналитични текстове, но и чрез разкази и визуални материали от терена. Предвидено е изработването на малък речник на свързаните с мобилността и миграциите понятия и термини. Не на последно място чрез интернет страницата http://rabotilnitsammc.ucoz.com всеки интересуващ се ще може да се информира за различни новини, предстоящи и отминали събития и научни прояви, свързани с миграциите и човешката мобилност. Нашата амбиция е тя да бъде виртуално пространство за диалог, който да стимулира повдигането на нови въпроси и да задава нови изследователски предизвикателства.

Още проекти:

Период: 2016 – 2019

Цел:
Създаване и поддържане на форум за публично представяне и обсъждане на актуални въпроси от емпирично, методологично и теоретично естество в областта на мобилността, миграциите и културите в движение

Финансиране:
Институционално, от бюджетната субсидия

Проект на:
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей

Уебсайт:
http://rabotilnitsammc.ucoz.com

Ел. поща за контакт:
ivaylo.markov@iefem.bas.bg

Лице за контакт:
Ивайло Марков, ръководител на проекта