Кристален растеж и структурна биология на ДНК, белтъци и техни комплекси

Работата по тематиката се реализира с участие в проекти Специфика на Г4 ДНК-лиганд взаимодействия (ФНИ Т02/14) и COST акция „An integrative action for multidisciplinary studies on cellular structural networks“.

Кристализацията (дифузия стояща и седяща капка) и структурната разшифровка се осъществяват на апарат Supernova, Oxford (ИМК-БАН) и на синхротрон.

Още проекти:

Период:

Цел:
Изследване на кристалния растеж и структурна биология на ДНК, белтъци и техни комплекси

Финансиране:
COST

Участник от страна на БАН:
Институт по минералогия и кристалография „Академик Иван Костов“

Ел. поща за контакт:
bls@clmc.bas.bg

Лице за контакт:
Б. Шивачев