Проучване на адаптивните механизми на толерантността към засушаване при български сортове зимна пшеница

Засушаването е един от най-сериозните абиотични фактори, който влияе негативно върху физиологията и метаболизма на растенията, нарушавайки значително растежа, развитието и продуктивността им. Прогнозите за климатични промени в тази част на Европа предсказват увеличение на температурите, намаление на дъждовете и драматично увеличение на честотата на сушавите години. Земеделието и биологичното разнообразие са най-уязвими от ефектите на климатичните промени.

Цел на проекта е да се проучат механизмите на толерантност и адаптация към засушаване при български зимни сортове пшеница чрез използване на мултидисциплинарен подход. Комбинацията от морфологични, физиологични, биохимични, ензимологични, метаболитни, генетични и епигенетични анализи цели:

  1. Да се направи оценка на българските сортове пшеница по отношение на толерантността към засушаване;
  2. Да се идентифицират биомаркери с приложение в селекцията на толерантни към стрес генотипове;
  3. Да се дефинират нови подходи за по-добро използване на наличното генетично разнообразие за повишаване на толерантността към засушаване.

Това ще позволи създаване на обобщаващ модел за изучаване на механизмите на толерантността на житните култури към засушаване и селекция на българските сортове пшеница с повишена толерантност.

В дългосрочен план целта на този проект е да се ускори генетичният прогрес за толерантност към засушаване чрез предоставяне на селекционерите на подходящи инструменти, подпомагащи селекцията на сортове пшеница, които са по-устойчиви на воден дефицит.

За постигането на поставената цел ще се използват стари и нови сортове и селекционни линии зимна пшеница. Изследванията ще се провеждат на клетъчно и генно ниво. Ще се приложат физиологични, биохимични и молекулярно-генетични подходи.

Изпълнението на предлагания проект ще доведе до създаването на подходящи методи и техники за ранна диагностика на адаптивни към засушаване генотипове пшеница.

Още проекти:

Период: 2016 – 2019

Цел:
Създаване на обобщаващ модел за изучаване на механизмите на толерантността на житните култури към засушаване и селекция на българските сортове пшеница с повишена толерантност

Финансиране:
Фонд „Научни изследвания“

Базова организация:
Институт по физиология на растенията и генетика

В партньорство с:
Агробиоинститут – СА

Ел. поща за контакт:
annad@bas.bg

Лице за контакт:
Анна Димитрова, ръководител на проекта