Съвременно многофункционално стопанисване на горите в планински територии на Европа

Съвременно многофункционално стопанисване на горите в планински територии на Европа, ARANGE.

Дейности по проекта:

  1. Оценка на структурата, растежа и възобновителния потенциал на иглолистни и смесени гори в ДГС Широка Лъка;
  2. Оценка на състоянието на популациите на местообитания от Директива 92/43/ЕЕС и на видове от Директива 79/409/ЕЕС;
  3. Моделиране на динамиката на горите и на екосистемните ползи и услуги, предоставяни от тях при различни стопански режими и климатични въздействия;
  4. Оптимизация на стопанисването на горските ресурси.

Основно послание на проекта:

По отношение на изследваните горски комплекси в ДГС Широка Лъка, разработените сценарии предвиждат, че използваните понастоящем лесовъдски системи (разновидност на постепенната сеч) и интензивност на сеч ще доведат до недостиг на дървесни ресурси след 30–40 годишен период, също както и до влошаване на качеството и намаляване на количеството на предоставяните екосистемни услуги, дори и при оптимистични климатични сценарии.

Тези тенденции ще се засилят съществено при неблагоприятни промени в климата (главно увеличаване на средните годишни температури и намаляване на валежите през вегетационния период). Това е особено характерно за доминираните от бук и смърч насаждения при надморска височина 1000–1300 m. Предвижда се, че прилагането на алтернативни лесовъдски системи (такива с удължен възобновителен период) и съобразяване на годишния добив на дървесина (не повече от 90% от годишния прираст) ще има благоприятен ефект върху предоставянето на екосистемни услуги от горите в изследваните горски комплекси.

Още проекти:

Цел:
Осигуряване на по-добро мултифункционално стопанисване на планинските гори в Европа и разработване на сценарии за предоставяне на екосистемни услуги от представителни горски насаждения при условията на климатични промени и разнообразни стопански режими.

Финансиране:
Проект по 7ма РП, програма “Конкурентоспособност”

Участник от страна на БАН:
Институт за гората

В партньорство с: Institute of Silviculture, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU)

Уебсайт:
http://www.arange-project.eu/

Ел. поща за контакт:
tmzlatanov@gmail.com

Лице за контакт:
Цветан Златанов, ръководител на проекта