Български модернизъм и постмодернизъм

Проектът e наследил, осъвременил и развил дългогодишния проект на Института за литература „Българският модернизъм: мирогледни и естетически позиции, полемики и равносметки”. В неговите рамки периодично се разработват отделни тематични проекти.

  1. „Критическото наследство на българския модернизъм” (2005–2009) изследва, снабдява със справочен апарат и публикува в едноименно четиритомно издание манифестните и концептуалните текстове на българския модернизъм (т. 1-3), съпътствани от съвременни изследователски интерпретации (т. 4), като паралелно провежда редица научни форуми върху българската модернистична критика. Финансиран е от Фонд „Научни изследвания”.
  2. „Дигитализация и концептуализация на литературното наследство на българския модернизъм” (2012–) е първият опит да се документира и изследва българският литературен модернизъм в пълнота въз основа на неговите периодични издания. Сайтът на проекта представя дигитализираните периодични издания, включващи художествени и критически текстове на българския литературен модернизъм; фотодокументи; справочно-аналитични статии за периодичните издания; историографски изследвания на литературните кръгове; литературоведски интерпретации; доклади от конференции; дигитализирани книги върху проблематиката на модернизма; биографични и биобиблиографски данни за българските модернисти; речник с данни за авторите. По проекта се организират научни и образователни форуми и семинари със студенти, докторанти, изследователи и преподаватели. Финансиран е от Фонд „Научни изследвания”.
  3. „Българско и модерно” – 1, 2, 3 (2014–2017 г.). Това са проекти, провеждащи конференции по проблематиката на българския литературен модернизъм. Първите два са финансирани от Столична програма „Култура” и завършват с изданията „Българско и модерно – 1. Към изучаването на новата българска литература” (2014) и „Българско и модерно – 2. Експериментални прочити” (2015). Материалите от „Българско и модерно – 3. Модернизъм и постмодернизъм: мистика и мистификация” (2017).
Още проекти:

Период: 2005 - 2009,
2014 - 2017

Цел:
Разработка на отделни тематични проекти

Финансиране:
ХХХХ

Участник от страна на БАН:
Институт за литература

Уебсайт:
http://bgmodernism.com

Ел. поща за контакт:

Лице за контакт:
Елка Димитрова, ръководител на проекта