Дриновски сборник

«Дриновски сборник» е научен годишник на Българската академия на науките и Харковския национален университет «В. Н. Каразин», посветен на историята на Централна и Източна Европа от древни времена до настоящето. В сборника се публикуват статии, които отговарят на профила на изданието и все още не са били публикувани, а също така археографски материали, рецензии и информация за научни конференции (симпозиуми, семинари) или други значителни събития в научния живот, свързани с тематиката на изданието. Изданието включва публикации на български, украински, руски и английски език.

ISSN 2218-0567 (online) Печатно. На български, украински, руски и английски език.

Адрес на редакцията:

  • пл. «Свобода», 6, ет. 4, оф. 491-493. Харков, Украйна, 61022
  • ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 6, ет. 2, 1113 София

Изданието се публикува веднъж годишно.

Издание на:
Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“ и Харковския национален университет „В. Н. Каразин“

Уебсайт:
https://periodicals.karazin.ua/drinov/issue/archive

Ел. поща:
drinovcenter@gmail.com

Телефон:
(+38057) 707 50 27, (+38057) 707 55 47; (+359 2) 979 30 09, (+359) 87 996 2709