Journal of Materials Science and Technology

J

ournal of Materials Science and Technology е най-голямото периодично издание по металознание в България. То е научно списание с международен характер. Тематиката му обхваща научни и технологични новости, свързани с изучаването и използването на метали, сплави, инженерна керамика, полимери, композити, нови материали, техники за изследване на нови характеристики, нови технологии и други области на материалознанието.

Издава се от 1993 година на английски език, с периодичност 4 книжки в година. Списанието е издание и се издава от Института по металознание, съоръжения и технологии „Акад. А. Балевски“ с Център по хидро- и аеродинамика – БАН.

Учени и унивеситетски преподаватели от около 40 държави публикуват в списанието своите постижения и идеи. Относителният дял на чуждестранните автори надхвърля 50 процента.

„Journal of Materials Science and Technology“ се разпространява чрез абонамент и международен библиотечен книгообмен в университети и научни институти в 17 държави. Публикациите се следят, обработват и разпространяват в електронна и печатна версии от 12 международни реферативни издания.

ISSN: 0861-9786
Печатно. Международно списание, излиза всяко тримесечие на английски език.

Адрес на редакцията:
1574 София, ул.“ Шипченски проход“ №67
Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. А. Балевски“ с Център по хидро- и аеродинамика – БАН