Bulgarian Chemical Communications

Списанието е започнало да излиза през 1967 г. То публикува оригинални научни трудове с оригинални приноси във всички области на химичната наука, както и обзорни статии по конкретни проблеми. Списанието по традиция публикува научни статии на цялата българска химическа колегия и най-много от институтите по химия на БАН. Освен тях в списанието публикуват свои статии учени от над 25 страни от Европа, Северна и Южна Америка, Индия, Китай, Япония, Иран, Тайланд, арабски страни. Преобладаващият брой автори са от чужбина. Списанието излиза на английски език.

Списанието излиза в един том с четири книжки годишно. Периодичността на излизане е по една книжка на всяко тримесечие. През последните 3 години са издадени голям брой специални броеве, посветени на годишнини на видни български учени, на проведени международни научни форуми и пр.

Списанието се следи от международни издателства и бази данни: Elsevier, Scopus и пр.

ISSN 2534-9899 ISSN 0324-1130 online Печатно. На английски език.

Адрес на редакцията:
Институт по инженерна химия при БАН
1113 София, ул. Акад Г. Бончев, бл 103

Годишно излизат 4 редовни броя. Извънредно излизат 5 до 8 извънредни книжки годишно.

Издание на:
Институт по инженерна химия

Уебсайт:
http://www.bcc.bas.bg/

Ел. поща:
office_bcc@iche.bas.bg

Телефон:
(+359) 2 870 2088