Теоретично и експериментално изследване на кристализацията на метална сплав с въведени в нея наночастици

Проектът се отнася до изследване на кристализацията на сплав AlSi, в която са въведени наночастици – TiN и SiC, които имат температури на топене, значително превишаващи температурата на течната сплав.

При охлаждане до температури под ликвидуса, в стопилката се зараждат зародиши, върху които нараства твърда фаза. Присъствието на наночастици води до увеличение на броя на зародишите и съответно на зърната, които се образуват около тях. Това променя параметрите на дендритите, които изграждат зърната. Разработват се едномерен и тримерен математични модели на процесите, в които са включени уравнения за топлообмен, кристализация и дифузия на легиращия елемент в зоната между нарастващите дендрити.

Още проекти:

Период: 2016 - 2018


Финансиране:
ФНИ към МОН на Република България

Участник от страна на БАН:
Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. А. Балевски“

Ел. поща за контакт:
v.manolov@ims.bas.bg

Лице за контакт:
Валентин Манолов, ръководител на проекта