Метод за оценка на ефективността на пренос при интегрирани процеси в биореактор с мембранно разделяне

Цел на проекта е фундаментално изследване на хидродинамиката и масообмена в условията на интегрирана (хибридна) система: биореактор с разбъркване, комбиниран с мембранно разделяне.

Изследването включва: решения, получени с компютърна хидродинамика (CFD) на различни конфигурации биореактор с вграден или изнесен мембранен модул (плосък или тръбен), както и на комбинация от двете; хидродинамична оптимизация на избрана конфигурация за двуфазна система вкл. влияние на газовата фаза върху профила на скорости и напрежения на повърхността на мембраната; концентрационни профили и анализ на условията от гледна точка на реакционна кинетика и масообмен – математични модели с различно ниво на сложност и коефициенти на масообмен в условията на разбъркване и развиващ се концентрационен поляризационен слой до повърхността на мембраната; метод за оценка на ефективността по ключови параметри, свързващи реакционния с разделителния процес с цел определяне на оптималните условия на интегрирания процес.

Очаквани резултати са:

а) фундаментални принципи/закономерности изведени на теоретични модели на интегрирани биопроцеси, прилагащи мембранно разделяне;

б) валидация с експериментални резултати на две избрани системи за разделяне и/или концентриране на биопродукти.

В проекта участва като партньор ХТМУ София, както и индивидуални участници от Технологичен център по химия на Каталуния (Испания) и от Бургаски университет “Асен Златаров”.

Подобни проекти:

Период: 2016-

Цел:
Фундаментално изследване на хидродинамиката и масообмена в условията на интегрирана (хибридна) система: биореактор с разбъркване, комбиниран с мембранно разделяне.

Проект на:
Институт по инженерна химия

Ел. поща за контакт:
tsibranska@yahoo.com

Лице за контакт:
Ирен Цибранска, ръководител на проекта