Integrated solutions of thermal energy storage for building applications Innovation & Research

Проектът представлява комплексна разработка за а повишаване на енергийната ефективност в нови и съществуващи сгради (включително и промишлени обекти) посредством акумулиране на топлина от различни източници в парафинови акумулатори и използване на тази топлина за отопление и други цели, когато източниците не работят.

Източниците могат да бъдат от различен тип: отпадна топлина на димни газове от малки и средни отоплителни котли, термопомпи, слънчеви панели и комбинирани. Характерното е, че става дума за оползотворяване на нископотенциална топлина посредством оптимизирана вътрешна интеграция на източниците и консуматорите на топлина, комбинирано с акумулиране  на топлината с цел да разпредели във времето.

Предвидено е и създаването на мобилна система от батерии топлинни акумулатори, с което да се осъществява и оптимално разпределение на полезната топлина в пространството – например батерията се зарежда от топлината на димните газове на промишлен котел и се транспортира до консуматора.

Темата се ползва с повишен интерес в международен аспект поради потенциалния икономически и екологичен ефект от комбинирато използване на отпадна топлина и възобновяеми енергийни източници.

Координатотор на проекта е фирма PowerBox, която разполага с производствена база за топлинни акумулатори, пловдивският филиал на Техническия университет – София, Институтът по инженерна химия (ИИХ) на БАН. За ИИХ-БАН се предвижда организиране на специализирана лаборатория за изследване и разработка на оптимизирани варианти на парафинови топлинни акумулатори, както и разработване на малки и средни утилизационни системи за оползотворяване на топлината от  димни газове.

Подобни проекти:

Период: 2015 - 2016

Цел:
Повишаване на енергийната ефективност в нови и съществуващи сгради

Проект на:
Институт по инженерна химия

Ел. поща за контакт:
Krum.Semkov@ul.ie

 Лице за контакт:
Крум Семков, ръководител на проекта