Поредица Biodiversity of Bulgaria

Поредицата Biodiversity of Bulgaria  се издава непериодично от Националния природонаучен музей от от 2001 г. До момента са публикувани 4 тома.

Всеки том от поредицата е сборник от статии с публикуваната и оригинална информация за видовете животни и растения в даден район. Така се поставя началото на една амбициозна идея за регионални обзори, които систематизират информацията за интересните във фаунистично, флористично, зоогеографско и природозащитно отношение райони на България. Това е първият подобен проект на Балканския полуостров.

Подобни издания:

ISSN: 1312-0174
ISBN: 978-954-642-615-4
Печатно.
На английски език с резюмета на български.
Излиза непериодично.

Адрес на редакцията:
Национален природонаучен музей
бул. Цар Освободител 1
1000 София

Издание на:
Национален природонаучен музей

Ел. поща:
beron@mail.bg

Телефон:
(+359) 2 9882894