COST Акция MP1305 “Flowing matter”

Проектът е насочен към изследвания на материя в движение. Той има за цел подкрепа на научния напредък в три особено активни и перспективни научни раздели: комплексни флуиди, комплексни течения и активна материя. Той обхваща развитие на иновативни числени, експериментални и аналитични средства, както и новаторски методи и подходи към разномащабни задачи с възможно по-широко въздействие върху науката. Проектът стимулира трансфер на ноу-хау и поощрява междудисциплинарно, междусекторно и международно сътрудничество и образование на млади изследователи.

Изследванията в ИИХ включват: експериментални изследвания, математическо и CFD моделиране на хидродинамика и масообмен в сложни многофазни потоци в различен тип апарати за провеждане на топло- и масоообмен, насочени към приложения за опазва на околната среда и устойчиво развитие чрез високо ефективни технологии.

Още проекти:

Период: 2015 - 2017

Цел:
Изследване на материя в движение

Финансиране:
COST

Участник от страна на БАН:
Институт по инженерна химия

В партньорство с 36 европейски държави

Ел. поща за контакт:
chimreac@bas.bg

Лице за контакт:
Мартин Мартинов