Договор за обучение на докторанти с CEST

Договорът за обучение на докторанти е сключен с Center for Electrochemical Surface Technology GmbH (CEST), базиран в Австрия. Обучението е насочено към областта на получаване на нанокатализатори за електрокатлитични, фотоелектрокаталитични и сензорни приложения. Договорът ще позволи да се насочи работата на докторантите към решаване на задачи, свързани с проблемите на промишлеността.

Ръководители на докторанти са проф. дхн Весела Цакова и доц. д-р Женя Георгиева.

Още проекти:

Период: 2016-2019

Цел:
Изграждане и развитие на научния потенциал на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени

Финансиране:
Фирмено

Участник от страна на БАН:
Институт по физикохимия “Акад. Ростислав Каишев”

Ел. поща за контакт:
tsakova@ipc.bas.bg

Лице за контакт:
Весела Цакова