Съвместна интеркалация на алкални и алкалоземни йони в дву- и тримерни структури: експериментално и теоретично моделиране (AlterIons)

Проектът има за цел създаването на нови познания върху процесите на съхранение на енергия от материали чрез реакции на интеркалация на моно и поливалентни йони (като литий, натрий, магнезий).

Проектът представлява комплексно фундаментално изследване с подчертана интердисциплинарна насоченост, като кумулативният ефект на изследванията води до създаването на нови познания върху дифузията на поливалентни йони в специфични типове структури, спомага за по-задълбоченото вникване в механизма на интеркалационните реакции и позволява да се изведат нови правила и модели за описание на интеркалационните съединения и на електролитните разтвори.

Резултати могат да допринесат за разработване на нов тип йонни батерии с приложение при интелигентните електроразпределителни мрежи.

Още проекти:

Период: 2016 - 2019

Цел:
Създаването на нови познания върху процесите на съхранение на енергия от материали чрез реакции на интеркалация на моно и поливалентни йони.

Финансиране:
Фонд “Научни изследвания”

Участник от страна на БАН:
Институт по обща и неорганична химия

Уебсайт:
http://alterions.igic.bas.bg/

Ел. поща за контакт:
radstoy@svr.igic.bas.bg

Лице за контакт:
Радостина Стоянова, ръководител на проекта