Създаване на Офис за трансфер на аеро-космически технологии в областта на защита здравето на гражданите при бедствия и кризи

Проектът е изпълнен с финансовата подкрепа на оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.

Офисът за трансфер на технологии (ОТТ) е мястото, където науката и бизнесът трябва да се срещнат. Мястото, на което трябва да се даде вот на доверие на научно-изследователската работа и нейната важност за бизнеса, обществото и институциите.

Офисът за трансфер на технологии е участник в Българската мрежа за технологичен трансфер и взема участие в различни инициативи, конференции, симпозиуми, форуми, работни срещи и др.

Офисът се стреми да създаде трайни взаимоотношения с научните и бизнес среди, за постигане на общи цели. Създадените връзки с други звена за технологичен трансфер дава предпоставката за съвместни инициативи, обмяна на опит и работа.

Още проекти:

Период: 2007 -


Цел:
Да създаде трайни взаимоотношения с научните и бизнес среди, за постигане на общи цели в областта на технологичния трансфер с цел защита здравето на гражданите при бедствия и кризи.

Финансиране:
Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”

Участник от страна на БАН:
Център за изследвания по национална сигурност и отбрана

Уебсайт:
www.rst-tto.com

Ел. поща за контакт:
office@rst-tto.com