Разработване на нов подход за структурен дизайн и охарактеризиране на аморфни и нанокристални метални пени

Основните цели на проектното предложение са да се осигури по-дълбоко разбиране на пълния комплекс от физичени явления, имащи място при формирането на структурата на аморфни метални пени и да се намерят ефективни инструменти за контрол върху формирането на тази структура, съответно върху свойствата на крайния продукт.

Целите ще бъдат постигнати чрез изпълнение на следните задачи:

1. Математично описание на химичното взаимодействие между компонентите на стъклоформиращите сплави и търсене на принципите за избор на състав, осигуряващ широк интервал между температурата на застъкляване Tg и първата температура на кристализация Tx;

2. Моделиране на движението на газови мехури във високовискозна течност;

3. Разработване на математичен модел на еласто-пластичното поведение на аморфните метални пени и изучаване подобряването на пластичността на аморфните метални материали поради въвеждане на втора фаза (нанокристална или газова);

4. Модификация на съществуващото и конструиране и изработка на ново уникално оборудване за получаване на аморфни метални пени с контролирана (включително градиентна) пореста структура;

5. Определяне на основните механични качества на хомогенно структурираните аморфни метални пени;

6. Експериментални и теоретични изследвания насочени към получаването и охарактеризирането на структурно и функционално градиентни аморфни метални пени.

Още проекти:

Период: 2016 - 2019

Цел:
Да се осигури по-дълбоко разбиране на пълния комплекс от физичени явления, имащи място при формирането на структурата на аморфни метални пени и да се намерят ефективни инструменти за контрол върху формирането на тази структура, съответно върху свойствата на крайния продукт.

Финансиране:
Фонд “Научни изследвания” – МОН

Участник от страна на БАН:
Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. А. Балевски“

Ел. поща за контакт:
ljudmil.d@ims.bas.bg

Лице за контакт:
Людмил Дренчев, ръководител на проекта