Списание “Проблеми на географията”

Научното списание „Проблеми на географията“ е издание на департамент География към Националния институт по геофизика, геодезия и география – БАН. То е единственото списание в България, в което се публикуват материали на географска тематика. Наследник е на отпечатваната от 1951 г. до 1975 г. поредица „Известия на Географския институт“.

В него се поместват статии и студии със строго научен характер, отнасящи се до важни и актуални въпроси на физическата и икономическата география (геоморфология, климатология, хидрология, екология, география на населението, селищата, стопанските отрасли и комплекси, картография, рационално използване на природните и човешките ресурси, пазара на труда, регионално развитие и планиране и др.). Публикуват се статии с теоретико-методолoгичен характер и статии, представящи резултати от научни и приложни изследвания на български и чуждестранни учени по важни и актуални въпроси от всички клонове на географските науки и близки с тях области от научното познание.

Редакционната колегия акцентира вниманието си върху материали, дискутиращи важни съвременни научни проблеми, които се отнасят до климатичните промени и възможностите на социалните и икономическите системи за адаптиране към тях, върху устойчивото природоползване, развитието на планинските и селските региони, крайбрежните зони, процесите на социално-икономическата трансформация, еврорегионите и др. Особено място се отделя и на поместването на научни статии, отнасящи се до приложението на геоинформационните технологии за управление и моделиране на промените в околната среда, управлението на риска, мобилността на населението, географски аспекти на функционирането на пазара на труда, развитието на туризма и др. Тези проблематики са водещи в изследванията от учените не само в страната, но и в чужбина.

ISSN: 0204-7209 (Print) ISSN: 2367-6671 (Online) Печатно. Периодичност: четири броя годишно; поместват се материали на български, английски, руски, немски и френски език.

Адрес на редакцията:
Национален институт по геофизика, геодезия и география
ул. “Академик Георги Бончев”, бл.3, ет. 3, стая 316 (309), София 1113, България

Издание на:
Национален институт по геофизика, геодезия и география

Ел. поща:
geoproblems@gmail.com

Уебсайт:
http://geoproblems.eu/

Телефон:
(+359) 2 979 3214
(+359) 2 979 3943