Ефективно използване на отпадъчна биомаса за енергийни и екологични цели: потенциал на биоетанола като гориво и суровина

Цел на проекта е да се разработи лабораторна технология за получаване на водород и химични продукти, основана на използването на възобновяема суровина (биоетанол от суровини второ поколение) като субстрат.

Дейностите в проекта са фокусирани върху изграждането на научни основи за получаване на алтернативни горива (биоетанол и водород) и химикали от отпадъчна биомаса, чрез разработването на нови каталитични материали за интензивно трансформиране на етанола до водород и химични продукти и създаване на технологии, основани на екологично чисти и съвместими химикали и суровина.

На изображението е показан механизъм на паров реформинг на етанол за получаване на водород.

Още проекти:

Период: 2014 - 2017

Цел:
Да се разработи лабораторна технология за получаване на водород и химични продукти, основана на използването на възобновяема суровина.

Финансиране:
Фонд „Научни изследвания“, МОН

Участник от страна на БАН:
Институт по катализ

Ел. поща за контакт:
soniad@ic.bas.bg

Лице за контакт:
Соня Дамянова, ръководител на проекта