Интеркритериален анализ – нов подход за вземане на решения

Целите на проекта са изследване в теоретичен и приложен аспект на нов подход за подпомагане вземането на решения в многокритериални задачи, базиран на интуиционтистки размитите множества като инструмент за отчитане на неопределеността.

При множество приложни задачи, в които разполагаме с данни от измервания или експертни оценки на множество обекти по множество критерии, има смисъл да бъдат търсени корелации между критериите и част от критериите, по които измерванията са по-скъпи, бавни, ресурсоемки и т.н., да бъдат елиминирани, без съществена загуба на точност, при наличие на достатъчно силна корелация между тях и други критерии, по които измерванията са по-евтини, бързи и лесни.

Разработеният оригинален подход дава възможност за откриването в резултат както на известни от литературата съществуващи корелации, така и на нови закономерности, извлечени от входните данни. Основаването на подхода на интуиционистки размитите множества подпомага отчитането на неопределеността в крайната оценка на корелацията и така подпомага вземането на по-точни решения. Както интеркритериалният анализ, така и интуиционистки размитите множества са оригинално разработени в България, като ИРМ са вече утвърдена и широко изследвана област не само в страната, но и в международната математическа общност.

Още проекти:

Период: 2015-2018

Цел:
Развиване на наскоро дефинирания от екипа нов подход за подпомагане вземането на решения, наречен „интеркритериален анализ“.

Финансиране:
Фонд “Научни изследвания”

Участник от страна на БАН:
Институт по биофизика и биомедицинско инженерство

Уебсайт:
http://intercriteria.net

Ел. поща за контакт:
krat@bas.bg

Лице за контакт:
Красимир Атанасов, ръководител на проекта