Национални и регионални измерения на пазара на труда и жизнения стандарт в България

В проекта се изследват пазарът на труда и жизненият стандарт на българското население на национално и регионално равнище. Правят се оценки на националните и териториалните различия на пазара на труда в аспекта на достъпа до заетост и качеството на работните места. Изследват се основните тематични области, формиращи жизнения стандарт на населението, като към всяка тематична област за анализ и оценка на състоянието и различията в заетостта и жизнения стандарт на национално и регионално равнище се разработва и прилага система от показатели.

На тази база се правят оценки на националните и териториалните различия и се формулират препоръки за тяхното преодоляване.

Обект на изследване са пазарът на труда и жизненият стандарт на българското население на национално и регионално равнище. Регионалният аспект обхваща изследване на жизнения стандарт на населението по райони от ниво 2 (NUTS 2) и области (NUTS 3).

Предмет на изследване са промените в заетостта и жизнения стандарт в периода 2010-2017 г.

Задачи:

  • Изследване и оценка на националните и териториалните различия на пазара на труда в аспекта на достъпа до заетост и качеството на работните места.
  • Установяване на основните тематични области, формиращи жизнения стандарт на населението.
  • Разработване на система от показатели към всяка тематична област за анализ и оценка на състоянието и различията в заетостта и жизнения стандарт на национално и регионално равнище.
  • Мониторинг и оценка на националните и териториалните различия в жизнения стандарт на българското население.
  • Обобщаване на изводи и препоръки.
Още проекти:

Период: 2016 - 2018

Цел:
На основата на система от показатели по тематични области да се оцени равнището и различията в жизнения стандарт на населението.

Финансиране:
Проектът е включен в научноизследователската програма на ИИИ на БАН.

 

Участник от страна на БАН:
Институт за икономически изследвания

Уебсайт:
https://www.iki.bas.bg/nacionalni-i-regionalni-izmereniia-na-pazara-na-truda-i-zhizneniia-standart-v-balgariia

Ел. поща за контакт:
ХХХХ

Лице за контакт:
Васил Цанов, ръководител на проекта