България в ЕС: промени и перспективи в продоволствената сфера

В В проекта се търсят отговори на въпроси, свързани с това доколко България успява да позиционира националните селскостопанска и продоволствена политики към общностните политики на ЕС, към регулациите, към стандартите и изискванията на секторното развитие за устойчиво функциониране на продоволствената сфера.

Целта е да се идентифицират условия и фактори, детерминиращи развитието на продоволствената сфера в България след приемането й за пълноправен член на ЕС на базата на извеждане на основни характеристики на новата среда за продоволствената сфера след приемането на страната в ЕС; оценка на настъпили промени, резултат от членството на България в ЕС, ползи и проблеми, свързани с новите условия и дългогодишни тенденции; установяване влиянието на промените върху националната продоволствена сигурност, основни пропорции в българския продоволствен пазар, икономически връзки между производство, преработка и дистрибуция на продоволствие.

На тази основа се аргументират насоки за бъдещо развитие на продоволствената сфера в страната.

Задачи:

  • Да се изведат основни характеристики на новата среда за продоволствената сфера след приемането на страната в ЕС.
  • Да се оценят настъпили промени, резултат от членството на България в ЕС, ползи и проблеми, свързани с новите условия и дългогодишни тенденции.
  • Да се установят влиянието на промените върху националната продоволствена сигурност, основни пропорции в българския продоволствен пазар, икономически връзки между производство, преработка и дистирбуция на продоволствие.
  • Да се аргументират насоки за бъдещо развитие на продоволствената сфера.
Още проекти:

Период: 2015 - 2018

Цел:
Да се идентифицират условия и фактори, детерминиращи развитието на продоволствената сфера в България след приемането й за пълноправен член на Европейския Съюз.

Финансиране:
Проектът е включен в научноизследователската програма на ИИИ на БАН.

 

 

Участник от страна на БАН:
Институт за икономически изследвания

Уебсайт:
https://www.iki.bas.bg/balgariia-v-es-promeni-i-perspektivi-v-prodovolstvenata-sfera

Ел. поща за контакт:
ХХХХ

Лице за контакт:
Огнян Боюклиев, ръководител на проекта