Проучване на механизми на действие на агомелатин и на системното физическо натоварване върху десинхронизирани циркадианни ритми при експериментални модели на мелатонинов дефицит

Цел на настоящия проект е да бъдат изследвани ефектите на на селективния М1/M2 рецепторен агонист и 5-HT2C рецепторен антагонист агомелатин както и тези на системното аеробно натоварване върху десинхронизираните биологични ритми на clock гени, хормонална секреция и поведенчески отговори при модели на мелатонинов дефицит.

Въз основа на заложените в настоящия проект задачи, очакваме да получим важни данни, които да допринесат за изясняване конкретните механизми имащи отношение към терапевтично действие на прилаганите два типа третирания свързани с ресинхронизиране на денонощната ритмика на: поведенчески отгори; мозъчни нива на BDNF, плазмени нива на мелатон и кортикостериоди; денонощни колебания в експресия на часовия ген (Per1) и PER1 протеин в хипоталамус, хипокамп, надбъбречна кора, както и ефектите им върху продължителността на фазите на сън, неврогенезата и активираната глия.

Не на последно място като значимост е обстоятелството, че тези изследвания биха могли да допринесат за разширяване и прецизиране на предклиничните, а в бъдеще и клиничните изследвания върху нови мелатонинови рецепторни аналози, от една страна, като потенциални лекарствени и/или помощни средства, а от друга, на алтернативните физически подходи, при лечение на нарушени циркадианни ритми на жизнено важни показатели, хормонална секреция и експресия на clock гени, които са предпоставка за развитие на коморбидна депресия при мелатонинов дефицит.

Още проекти:

Период: 2017-2020

Цел:
Да бъдат изследвани ефектите на на селективния М1/M2 рецепторен агонист и 5-HT2C рецепторен антагонист агомелатин както и тези на системното аеробно натоварване върху десинхронизираните биологични ритми на clock гени, хормонална секреция и поведенчески отговори при модели на мелатонинов дефицит.

Финансиране:
Фонд Научни изследвания – МОН

Участник от страна на БАН:
Институт по невробиология

Ел. поща за контакт:
janetchekalarova@gmail.com

Лице за контакт:
Яна Чекаларова, ръководител на проекта