Промени в състава и термодинамичните свойства на мозъчния протеом при невродегенеративни нарушения – връзка на екзотермните процеси в протеома с механизма на формирането на плаки

Изследванията са свързани с превенцията, терапията и ранната диагностика на болестта на Алцхаймер.

Основната цел на проекта е да се установят промените в състава на мозъчния протеом, предизвикани от невродегенеративни нарушения (химично индуцирана деменция) в опитни животни, като фокусът е върху идентифицирането на съединенията, отговорни за регистрираните посредством ДСК екзотермни преходи в протеома.

Тези преходи са от голям интерес не само защото досега не са били наблюдавани, но и защото много силно се променят в резултат от невродегенеративните изменения и могат да служат като важен индикатор за настъпващите в протеома промени.

Друга важна цел на проекта е да се изясни влиянието на биологично важни съединения с очаквано невропротекторно действие върху състава на протеома на дементни животни.

През първия етап на проекта бяха извършени от колектива на ИНБ-БАН следните задачи:

  • Моделирани бяха невродегенеративни заболявания в експериментални животни
  • Извършен беше сравнителен анализ на данни от здрави и дементни животни, третирани с потенциални фармакологични протектори и техни комбинации
Още проекти:

Период: 2016-2019

Цел:
Превенция, терапия и ранна диагностика на болестта на Алцхаймер

Финансиране:
Фонд “Научни изследвания” на МОН

Участник от страна на БАН:
Институт по невробиология

В партньорство с Медицински университет, София и ИОХ – БАН

Ел. поща за контакт:
lyubkatancheva@gmail.com

Лице за контакт:
Любка Танчева, ръководител на проекта от страна на ИНБ