Структурообразуване на композитно покритие от хром с нанодиаманти върху спечени железни прахове и алуминиеви сплави

Обект на изследването са спечени материали от железен прах и алуминиеви сплави, електрохимично покрити с хром, модифициран с нанодиамантени частици.

Изследва се влиянието на концентрацията на диамантените наночастици в електролита и параметрите на електролизния процес върху характеристките на получения легиран хромиран слой, както и някои химични и механични свойства на получените композитни покрития. Изясняват се и въпроси от фундаментален характер, свързани с теорията и практиката на нанотехнологията на електрохимичното металоотлагане.

Заявен е патент, рег.No 112323/20.06.2016.

Целите на проекта са:

  • Електроотлагане на композитно покритие от хром модифицирано с нанодиамантени частици (NDPs), от електролити с различно тяхно съдържание, върху спечени материали от железен прах и алуминиеви сплави.
  • Изследване на характеристиките и свойствата на композитните покрития. Изясняване на въпроси от фундаментален характер за ролята на нанодиамантените частици в изграждането на композитното покритие.
  • За по-пълно и коректно изясняване на въпроса за влиянието и ролята на NDPs върху формирането на композитното покритие, авторите избират като основен материал, несъдържащите въглерод, алуминиеви сплави. Това ще позволи изследване на поведението на въглерода в процеса на електроотлагането на хрома и в изграждането на композитното покритие. Самото директно хромиране на алуминиеви сплави е предмет на изследване.

На фигурата: зъбно колело за автомобилостроенето. Ляво – покрито с хром и нанодиаманти, дясно – както се използва сега, без покритие.

Подобни проекти:

Период: 2016 - 2018

Цел:
Електроотлагане на композитно покритие от хром, модифицирано с нанодиамантени частици (NDPs), от електролити с различно тяхно съдържание, върху спечени материали от железен прах и алуминиеви сплави и изследване на характеристиките и свойствата на композитните покрития

Финансиране:
Фонд Научни изследвания – МОН

Участник от страна на БАН:
Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. А. Балевски“

Ел. поща за контакт:
gidikova@ims.bas.bg

 Лице за контакт:
Нели Гидикова, ръководител на проекта