Подобряване на управлението на държавните предприятия на основата на корейския опит

В този проект за първи път в последните 20 години се прави цялостен анализ на държавните предприятия и препоръки за тяхното ефективно управление. Подготвена е цялостна концепция за реформа на държавните предприятия в страната. Направени са предложения за въвеждане на система за периодична оценка на функционирането им и на техните ръководства, както и за централизиране на елементи на управлението им. Адаптирана е практика от корейския опит в това отношение. Препоръките са изпратени на Министъра на финансите и на Министъра на икономиката с оглед тяхното прилагане в практиката.

Разработката предизвика интерес в МВФ, който при последната мисия през септември 2016 г. направи за първи път посещение в ИИИ на БАН, на което бяха представени и обсъдени резултатите от изследването. МВФ направи препоръки към българското правителство, основавайки се на препоръките от доклада по проекта. Докладът е цитиран в заключителния документ от мисията на Фонда.

Проектът “Подобряване на управлението на държавните предприятия на основата на корейския опит” (Governance innovation for SOEs in Bulgaria: based on Korean experience) е част от Програмата за споделяне на знания (2015/16 Knowledge Sharing Program) на Република Корея, по която бяха финансирани още два проекта – на МОСВ и на София Тех Парк. Цялостната координация на Програмата за 2015/16г. беше осъществена от Българската академия на науките на основата на Меморандум за разбирателство, подписан от БАН и Министерството на стратегията и финансите на Република Корея.

Основни цели на проекта:

Обмен на опит за управлението на държавните предприятия на двете страни за подобряване на капацитета за формиране на политики в България и подобряване на нейното социално-икономическо развитие.Основни цели на проекта: обмен на опит за управлението на държавните предприятия на двете страни за подобряване на капацитета за формиране на политики в България и подобряване на нейното социално-икономическо развитие.

Очаквани резултати от проекта:
  • Подобряване на системата за изследване, анализ и мониторинг на представянето на държавните предприятия чрез обмен на добри практики и ноу-хау от Република Корея. Това ще спомогне за създаването на система за ранно предупреждение за държавните предприятия в критична ситуация и ще помогне на властите да предвидят подходящи мерки.
  • Разработване и предоставяне на препоръки за укрепване на публичния контрол и отчетността на държавните предприятия към Министерството на финансите и съответните министерства, които контролират участието на държавата в съответните сектори.
  • Увеличаване на изследователския, експертния и административния капацитет за наблюдение на финансовите и икономическите резултати на държавните предприятия.
Още проекти:

Период: 2015 - 2016

Цел:
Fбмен на опит за управлението на държавните предприятия на двете страни за подобряване на капацитета за формиране на политики в България и подобряване на нейното социално-икономическо развитие

Финансиране:
Knowledge Sharing Program (KSP) of Korea

Участник от страна на БАН:
Институт за икономически изследвания

Ел. поща за контакт:
m.dimitrov@iki.bas.bg

Лице за контакт:
Митко Димитров, ръководител на проекта