Обратим поляризационен холографски запис в анизотропни азополимерни нано-композити

Целта на проекта е придобиване на нови знания за фотоиндуцираните процеси в нов тип анизотропни нанокомпозитни материали на базата на азобензен-съдържащи полимери и азобагрила.

Неорганичната съставка в предлаганите хибридни материали са наночастици с различни размер, форма и състав.

Очаква се проведените фундаментални и експериментални изследвания да доведат до установяване на оптималните параметри на полимерната матрица и на дотираните в нея наночастици, водещи до максимална стойност на фотоиндуцираното двулъчепречупване, подобряване на времето на отклик на средата и изместване на работния спектрален диапазон в зависимост от вида на синтезираните багрила.

Резултатите от теоретичното моделиране на оптичния отклик, разсейването и влиянието на повърхностно плазмон-поларитонния резонанс ще допринесат за изясняване механизма на влиянието на дотираните наночастици с различен състав и форма върху оптичните свойства на нанокомпозита.

На фигурата: Запис на поляризационни дифракцоинни оптични елементи в хибридни анизотропни материали.

Още проекти:

Период: 2016 - 2019

Цел:
Придобиване на нови знания за фотоиндуцираните процеси в нов тип анизотропни нанокомпозитни материали на базата на азобензен-съдържащи полимери и азобагрила.

Финансиране:
Фонд Научни изследвания, МОН

Участник от страна на БАН:
Институт по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски“

Уебсайт:
http://www.iomt.bas.bg/projs/nazarova_2017/index.php

Ел. поща за контакт:
dimana@iomt.bas.bg

Лице за контакт:
Димана Назърова, ръководител на проекта