Списание на Българската академия на науките

„Списание на Българската академия на науките“ е общоакадемично списание, печатен орган на Българската академия на науките, наследник на „Периодическо списание на Българското книжовно дружество“. Основано е от Българското книжовно дружество, учредено в Браила, Румъния през 1869 г. Първата книжка на списанието излиза през април 1870 г. в Браила, а през 1911 г. е преименувано в „Списание на Българската академия на науките“.

Неговата основна задача и сега остава на пръв поглед непроменена – разпространение на научните знания, да допринася за духовното израстване на българския народ и чрез книгообмена да информира българската диаспора по света за постиженията на българските учени, проблемите на българската наука, научния живот в БАН и в страната.

В „Списание на Българската академия на науките“ се публикуват на български език обзорни статии по актуални научни проблеми, оригинални научни и научноприложни разработки, рецензии на книги, дискусии, информация за: национални и международни научни прояви, дейности на Регионалните академични центрове, юбилейни чествания и други събития из живота на Българската академия на науките и нейните звена.

Списанието дава трибуна на млади учени, а също така и на учени от чужбина, работещи в областта на българистиката. Отразяват се важни събития от живота на учените у нас и в чужбина – конференции, семинари, конгреси, изложби. Публикуват се рецензии за новоизлезли български и чуждестранни книги, интервюта с български и чуждестранни учени.

ISSN 0007-3989 (print) ISSN 2683-0302 (on-line) Печатно. На български език.

Адрес на редакцията:
Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 6, ет. 2, 1113 София

Годишно излизат от печат 6 книжки.

Издание на:
Българска академия на науките

Уебсайт:
http://journ.bas.bg/

Ел. поща:
journbas@bas.bg

Телефон:
(+359 2) 979 30 09, (+359) 87 996 2709