Виртуална антропология – иновативен и интердисциплинарен подход за изследвания в областта на биомедицината

Виртуалната антропология представлява ново интердисциплинарно научно направление в световен мащаб и комбинира знания от разнообразни научни области като антропология, медицина, статистика, информационни и комуникационни технологии, визуализация и индустриален дизайн.

Проектът поставя основите на виртуалната антропология в България и цели да се разработят методики за идентифициране на човешки костни останки, приложими в съдебно-медицинската практика и палеоантропологията, на базата на 3D модели, получени чрез компютърна томография.

Още проекти:

Период:

Цел:
Да се разработят методики за идентифициране на човешки костни останки, приложими в съдебно-медицинската практика и палеоантропологията, на базата на 3D модели, получени чрез компютърна томография

Финансиране:
Фонд Научни изследвания, МОН

Участник от страна на БАН:
Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей

Уебсайт:
http://parallel.bas.bg/~john/virtual_antropology/index.html

Ел. поща за контакт:
sil_nikolova@abv.bg

Лице за контакт:
Силвия Николова, ръководител на проекта