Проект ИНЕРА „Повишаване на научния и иновационния капацитет на ИФТТ – БАН в областта на многофункционалните наноструктури “

Проектът ИНЕРА има за цел да се повишат и консолидират съществуващите знания и опит в Института по физика на твърдото тяло, както и в други институти на БАН и на Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ в областта на науката и технологиите на тънкослойни магнитни, диелектрични, полупроводникови и течно-кристални материали и структури на тяхна основа.

Изпълнението на Проекта, което се основава на закупуване, пускане в действие и назначаване на специалисти за работа с модерна научна апаратура за получаване, структуриране и охарактеризиране на тънкослойни материали, спомогна на ИФТТ, с активното съдействие на европейските партньори, за:

  • подобряване на качеството на изследователската работа;
  • повишаване на научния капацитет и опита на учените в областта на иновациите и развойната дейност;
  • успешно интегриране в Европейското изследователско пространство (in European Research Area);
  • по-добро позициониране в рамките на националните научни приоритети при изпълнението на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България (RIS3).

На фигурата: Закупено оборудване по проекта ИНЕРА и получени първи резултати в областта на нанотехнологиите и наноматериалите.

Още проекти:

Период: 2013-2017

Цел:

  • Усъвършенстване на вече съществуващия научен потенциал на Института по физика на твърдото тяло.
  • Повишаване въздействието на сътрудничеството между научните колективи от проекта ИНЕРА в ключови области на нанотехнологиите с научни и ненаучни представители в рамките на Европейското изследователско пространство и в региона.
  • Реализиране на мерки и дейности за защита на интелектуалната собственост и иновационния капацитет.

Финансиране:
7 РП на ЕС

Участник от страна на БАН:
Институт по физика на твърдото тяло

Уебсайт:
www.inera.org

Ел. поща за контакт:
agpetrov@issp.bas.bg

Лице за контакт:
Александър Петров, координатор на проекта