Българистика / Bulgarica

Периодичното издание “Българистика / Bulgarica” се публикува два пъти в годината от Съвета за чуждестранна българистика и със съдействието на Централна библиотека на БАН.

Целта на списанието е да разпространява актуална библиография областта на българистичните изследвания и да осъществява връзка между българските научни институции от една страна и чуждестранните българисти – от друга. Изданието се разпространява от Централна библиотека на БАН по книгообмен и по заявка в редица чуждестранни университети, научни институции и библиотеки.

Задължителните рубрики са: “Българска литература” – съдържа сведения за книги от български автори (рефериран списък с пълни библиографски данни), както и за съдържанието на основните български научни списания в областта българския език, литературознанието, история, фолклор, етнография, археология и изкуствознание. Рубриката “Хоризонти” включва обзори за съвременното състояние на българистиката в Европа, Америка и Далечния изток. В рубриката “Профили” се отбелязват годишнини на изтъкнати учени, допринесли за развитието на българистичните проучвания. В изданието се помества списък на защитените дисертации и на по-значимите научни конференции. В рубриката “Отзиви” се поместват рецензии за монографии и сборници. В “Научен живот” се дават сведения за национални и международни научни форуми, състояли се в България. В “Съобщения” се включва информация на наградите на БАН, присъждани на учени-българисти. Езикът на периодичното издание е български, със съдържание и анотация на английски.

Подобни издания:

ISSN: 1311-8544

Печатно.
Излиза на български, със съдържание и анотация на английски, 2 броя годишно.

Адрес на редакцията:

Българска академия на науките
Съвет за чуждестранна българистика
Ул. „15 ноември“ 1, София 1040