Стратегии за повишаване устойчивостта на брега – набор от инструменти (RISC-KIT)

Крайбрежните райони в Европа са изправени пред риска от наводнения и ерозия в резултат от екстремни хидро-метеорологични събития. Тези рискове вероятно ще се увеличат в резултат на промените в климата, което изисква преоценка на съществуващите стратегии за намаляване на риска.

В отговор на тези предизвикателства проектът RISC-KIT предоставя набор от общодостъпни методи, инструменти и управленски подходи за оценка на риска и повишаване на устойчивостта на крайбрежната зона (“RISC-toolKIT”).

Тези продукти подобряват способностите, както за краткосрочно прогнозиране и ранно предупреждение, така и за оценката на дългосрочния риск за крайбрежието и оптимизират комбинацията от мерки за превенция, смекчаване и подготвеност.

Още проекти:

Период: 2013-2017

Цел:
Да предостави набор от общодостъпни методи, инструменти и управленски подходи за оценка на риска и повишаване на устойчивостта на крайбрежната зона

Финансиране:
Хоризонт 2020, ФНИ

Участник от страна на БАН:
Институт по океанология „Фритьоф Нансен“

Уебсайт:
http://www.risckit.eu/

Ел. поща за контакт:
valchev@io-bas.bg

Лице за контакт:
Николай Вълчев, ръководител на проекта