Проучване на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция (BG-GR GWB)

Проектът “Проучване на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция“ (BG-GR GWB) е свързан с общонационални и оперативни дейности, обслужващи държавата и обществото, финансиран от European Economic Area (EEA) Grants.

Геологическият институт е водеща организация, а бенефециенти са басейновите дирекции на Източнобеломорски и Западнобеломорски райони.

Целта на проекта е да се изследват хидрогеоложките условия в крайграничните подземни водни тела с Гърция и да се оцени вероятността за трансграничен пренос на подземни води. Получените резултатите ще са от основно значение за изготвяне на плановете за управление на речните басейни.

На снимката: Полево изследване на подземно водно тяло.

Още проекти:

Период: 2015-2017

Цел:
Да се изследват хидрогеоложките условия в крайграничните подземни водни тела с Гърция и да се оцени вероятността за трансграничен пренос на подземни води.

Финансиране:
European Economic Area (EEA) Grants

Участник от страна на БАН:
Геологически институт „Страшимир Димитров”

Уебсайт:
eeagrants.org

Ел. поща за контакт:
aleksey@geology.bas.bg

Лице за контакт:
Алексей Бендерев