Изработване на анализ, оценка и картографиране на геоложкия риск

Проектът „Изработване на анализ, оценка и картографиране на геоложкия риск“ се осъществява по задание на МРРБ.

Задачата е в изпълнение на Решение No 668 на Министерския съвет от 06.08.2012 г. за одобряване на списък с действия, срокове и отговорни институции за изпълнение на предварителните условия за средствата от Европейския съюз за програмен период 2014-2020 г. Тези изисквания са заложени и в Наредбата за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия.

На базата на създадената методика за оценка на геоложкия риск бе извършено анализиране на опасните процеси в страната, тяхното картографиране, оценка на опасността и податливостта, уязвимостта и риска от тяхното проявление.

Оценката и картографирането на някои от тези опасни геоложки процеси – срутища, втечняване на строителни почви и кално-каменни порои се извършва за пръв път в страната. Създадена е основата на базата данни за картографиране на геоложката опасност и риск.

На снимката: Изследване на свлачище в района на Асеновград.

Още проекти:

Период: 2015-2017

Цел:
Оценка и картографиране на опасни геоложки процеси; създаване на основа на база данни за картографиране на геоложката опасност и риск.

Финансиране:
МРРБ на Република България

Участник от страна на БАН:
Геологически институт „Страшимир Димитров”

Уебсайт:
http://gis.mrrb.government.bg/KGR

Ел. поща за контакт:
plivanov62@geology.bas.bg

Лице за контакт:
Пламен Иванов