Градът в динамиката на културата – рефлексии и креативни импулси в славянските литератури от Средновековието до Постмодерната епоха

Проектът изследва културната концептуализация на функционирането на градските общества от Средновековието до постмодерната епоха. Проследява натрупването на наративи в средновековната и съвременната литература за възникването на градовете през Средновековието – динамичен период, формиращ европейската идентичност и културно развитие.

Още проекти:

Период: 2017-


Цел:

Финансиране:

Участник от страна на БАН:
Кирило-Методиевски научен център
Съвместно с Института по славистика на ПАН

Уебсайт:

Ел. поща за контакт:

Лице за контакт: