Increasing the well-being of the population by Robotic and ICT based innovative education – RONNI

Проектът “Подобряване на благосъстоянието на населението чрез иновативно образование, базирано на роботиката и информационните технологии” (Increasing the well being of the population by Robotic and ICT based innovative education – RONNI) си поставя следните основни цели:

  • Да разпространява приложението на роботиката в образованието за преодоляване на затрудненията при учене, повишаване на нивото на образованост, капацитета и компетентността на бъдещите граждани за по-добро качество на живот;
  • Да създаде регионална мрежа от специалисти за партньорски инициативи и обмен на знания в областта на роботиката и мехатрониката;
  • Подготовка на бъдещи стратегически проекти с участници от мрежата за утвърждаване на роботиката като хипер-технология на бъдещето.

В консорциума на проекта участват Институтът по роботика – БАН, (координатор), Технологичният институт на Източна Македония и Трaкия (EMaTTech), Кавала, Гърция, Департамент по компютърни и информационни технологии и Университетът в Сплит, Хърватия, Факултет по електро и машинно инженерство (US, FESB).

Очаквани резултати: Ще се предложат пазарно-ориентирани роботизирани технологии на основата на роботи NAO; фамилия образователни роботи тип Lego Mindstorm; подпомагане на учебния процес чрез създадените оригинални в ИР-БАН роботизирани платформи и др. Чрез разработване на иновативна игрова среда, децата ще развиват креативността и потенциала си. Предвижда се провеждане на анкета сред учители и експерти от министерства, общини и неправителствени организации за необходимостта от въвеждане на тези роботизирани технологии като стратегия в училищата. Анкетата ще се осъществи в страните-участнички в проекта – България, Гърция, Хърватия и в допълнение в Босна и Херцеговина. Предвижда се да се направи детайлен анализ на съществуващите образователни технологии и подходи, и приложимостта им за особено важната възрастова група от 6 до 10 година, която е предмет на изследванията.

Още проекти:

Период: 01.01.2018 – 31.12.2018

Цел:
Подобряване на благосъстоянието на населението чрез иновативно образование, базирано на роботиката и информационните технологии

Финансиране:
ЕП „Дунавска стратегия” (DSPF)

Участник от страна на БАН:
Институт по роботика

Ел. поща за контакт:
kostovasp@yahoo.com

Лице за контакт:
Снежанка Костова, ръководител на проекта