Erasmus+ eвропейската програма за образование, обучение, младеж и спорт2021-09-20T18:27:15+00:00

Project Description

Еразъм+ на върха на пръстите с Erasmus+ App

В продължение на близо 30 години ЕС финансира програма „Еразъм“, която даде възможност на ок. 10 милиона участници в мобилност да прекарат част от обучението си в друга институция за висше образование или в организация в Европа.

Еразъм+ предоставя такива възможности за:

Студенти/докторанти. Ученето в чужбина е основна част от Еразъм+ и е доказано, че има положителен ефект върху перспективите за работа. Това също така е шанс да подобрите езиковите си умения, да придобиете самочувствие и независимост и да се потопите в нова култура. От 91 до 365 дни.

Персонал (лектори). С Еразъм+ се предлагат възможности за прекарване на време в преподаване в образователна институция в чужбина. Тези възможности са достъпни както за служители, работещи в образователния сектор, така и за лица, работещи извън сектора, поканени да споделят своите знания и опит. От 2 до 365 дни; финансират се до 6.

Персонал (обучение). С Еразъм+ има възможности за обучение на служители, работещи в сферата на образованието, както в преподавателски, така и в непедагогически капацитет. Периодите на обучение в чужбина могат да се състоят от учене в процеса на работа (job-shadowing), участие в семинари или други видове обучение. От 2 до 365 дни; финансират се до 6.

Стажанти (практика). Еразъм+ ви помага да придобиете ценен опит на работното място, като подкрепя стажовете в чужбина. Подкрепата по програма Еразъм+ за стажове е достъпна за студенти/докторанти и наскоро завършили. От 61 до 365 дни.

Новият програмен цикъл на Еразъм+ (2021-2027), наричан просто Еразъм или EPLUS, продължава развитието на постигнатото през предишния като бюджетът възлиза на 26,2 млрд евро – увеличение от ок. 80%. Сега програма Еразъм си поставя за цел да изгради Европейско образователно пространство до 2025. Визията, съдържаща се в тази политика, е, че в целия ЕС:

 • прекарването на време в чужбина за учене и обучение трябва да стане норма;
 • квалификациите в областта на висшето образование трябва да бъдат признати в целия ЕС;
 • владеенето на два езика в допълнение към майчиния трябва да се превърне в стандарт;
 • всеки трябва да има достъп до висококачествено образование, независимо от неговия социално-икономически произход;
 • хората трябва да имат силно чувство за своята идентичност като европейци, за европейското културно наследство и неговото многообразие.

Приоритети:

Еразъм+ има за цел да даде своя принос за постигане целите на дигиталното десетилетие на Европа чрез дигитализация на административните процеси по управление на мобилности, в съответствие с техническите стандарти на Европейската инициатива за студентски карти.

Приоритет на програма Еразъм+ е да насърчава екологичните практики във всички дейности, свързани с програмата. Европейският зелен пакт/зелената сделка изразява стремежа да бъдем първият неутрален по отношение на климата континент. Европейският съюз се фокусира върху устойчив, иновативен и благоприятен за климата растеж през следващите десетилетия, в съответствие с Целите на ООН за устойчиво развитие. Целта да се трансформира икономиката на ЕС и да се намали въглеродният отпечатък е заложена от Комисията с хоризонт до 2050 г.

Програма Еразъм+ насърчава справедливостта и приобщаването, като улеснява достъпа на участници в неравностойно положение и по-малко възможности по причини като: увреждане (т.е. участници със специални нужди): хора с умствени (интелектуални, когнитивни), физически, сензорни или други увреждания; икономически пречки: хора с нисък жизнен стандарт, ниски доходи, зависимост от системата за социално подпомагане или бездомни; млади хора в дългосрочна безработица или бедност; хора в дълг или с финансови проблеми; културни различия: имигранти или бежанци или потомци от имигрантски или бежански семейства; хора, принадлежащи към национално или етническо малцинство; здравословни проблеми: хора с хронични здравословни проблеми, тежки или психиатрични заболявания; социални пречки: хора, изправени пред дискриминация поради пол, възраст, етническа принадлежност, религия, сексуална ориентация, увреждане и др.; хора в несигурна ситуация; (бивши) злоупотребяващи с наркотици или алкохол; млади и / или самотни родители; сираци; географски препятствия: хора от отдалечени или селски райони; хора от градски проблемни зони; хора от по-малко обслужвани райони (ограничен обществен транспорт, лоши съоръжения)

Насърчаване на гражданската ангажираност на обучаващите се и служителите с включването им като активни граждани преди, по време и след участието им в мобилност.

Покани за кандидатстване

*

*

Институционален координатор

Проф. дбн Евдокия Пашева
Заместник-председател на БАН
Тел.: +359 2 979 52 31
E-mail: eva@bio21.bas.bg

Офис Erasmus+

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Еразъм код: BG SOFIA30
Еразъм офис:
ул. 15 ноември №1, 1040 София

Мобилност на докторанти:
Венета Николова, Началник отдел
Международна дейност и ОПП
Тел. (+359 2) 979 5230
E-mail: veneta@cu.bas.bg

Еразъм договори, мобилност на учени и персонал:
Томина Галибова, главен експерт
Еразъм координатор
Тел. (+359 2) 979 5387
E-mail: tominaglb@cu.bas.bg

Визи и застраховки:
Пламен Стефанов, старши експерт
Тел. (+359 2) 979 5238
E-mail: stefanov@cu.bas.bg

Психологическа подкрепа на мобилни лица:
проф. д-р Катя Стойчева
Департамент по психология
Институт за населението и човека
E-mail: kstoycheva@iphs.eu

Календар

 • 1 октомври – начало на академичната година

 • 30 септември – край на предходната академична година. До тази дата трябва да са преведени всички грантове и всички участници в мобилност трябва да са се върнали дотогава.

 • април-май – кандидатстване на докторанти, на учени и на служители за мобилност през следващата академична година. Поканите се обявяват на сайта на БАН, в рубриката за Еразъм или в „Новини” и се изпращат на хартия до всички звена на Академията.

 • септември – евентуално втора покана за кандидатстване за докторанти

 • средата на април – юни – краен срок за подаване на документите на одобрените докторанти в приемащите университети, различен за всеки от тях, за първи семестър/цялата акад. година

 • средата на октомври – декември – краен срок за подаване на документите на одобрените докторанти в приемащите университети за втори семестър.

Документи

Речник на понятията

Академична година (по програмата)2017-06-19T14:20:45+00:00

От 1 октомври на дадена календарна година до 30 септември на следващата.

В случай, че БАН е получила очакванато финансиране от ЕС и процедурата по селекция е минала, евентуални мобилности могат да се осъществят и известно време преди това, но никога след 30 септември, която е най-късната дата за връщане на участниците в мобилност.

Студентска харта Еразъм2017-06-19T14:22:39+00:00

Информация за основните права и задължения на докторанта – участник в мобилност, с която той/тя трябва да се запознае.

Изтегли “Студентска харта Еразъм”

 

Студентска мобилност2017-06-19T14:17:22+00:00

Мобилност на докторанти с продължителност от 3 до 12 месеца.

Съгласува се с приемащия университет в съответствие с крайните срокове за кандидатстване за първи/втори семестър.

Не се заплащат академични такси за обучението.

Мобилност с цел обучение2017-06-19T14:16:34+00:00

Мобилност на учени (на основен трудов договор и на академична длъжност) и на служители (на основен трудов договор) в БАН с цел обучение.

Продължителност, с оглед на финансирането – 5 дни.

Лекторска мобилност2018-09-08T10:30:25+00:00

Мобилност на учени на основен трудов договор и на академична длъжност в БАН с цел изнасяне на лекции (мин. 8 за първата седмица).

Трябва да се има предвид, че обикновено през втората половина на юли, през август и септември няма кой да слуша лекции в приемащата институция.

Продължителност, с оглед на финансирането – от 2 до 5 дни.

Код на познание2017-06-19T14:13:06+00:00

Използвана от ЮНЕСКО класификация на областите на познание със съответстващото им цифрово обозначение /ISCED-F 2013/.

Изтеглете класификацията
Еразъм код2017-06-19T14:11:13+00:00

След получаването на Еразъм харта, всяко висше училище получава уникален Еразъм код. Този на БАН е BG SOFIA30.

Еразъм кодовете на другите висши училища се формират по подобен начин /изписват се съкращение на държавата, интервал, част или цялото наименование на населеното място, номер на ВУ в съответното населено място, всичко с главни букви/.

Еразъм харта2017-06-19T14:12:41+00:00

Документ, който дава правото на дадено висше училище да участва в Програмата. Понастоящем притежателите на Еразъм харта в ЕС, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн, Македония и Турция са над 4000. Те са възможни партньори за сключване на Еразъм договор.

Изтегли списък на партньорите
Индивидуален (финансов) договор2017-06-19T13:52:43+00:00

Сключва се с цел отпускане на гранта между участника в мобилност и Академията. Подписва се от Институционалния координатор.

Двустранен договор2017-06-19T13:52:38+00:00

Сключва се между звено на БАН и ВУЗ в чужбина като се използва Еразъм кодът на БАН за всички звена.

Подписва се от Институционалния координатор по Програмата.

Мобилност2017-06-19T14:01:55+00:00

Командировка, като мобилността може да е входяща и изходяща, т.е. може да се приемат гости.

Основава се на сключен Еразъм договор.

Подпомага се финансово със средства на ЕС.

Erasmus+ Going Digital

Carbon Footprint Calculator

Впечатления

Моят престой по програма Еразъм + започна през септември 2015 г. и приключи м. февруари 2016 г. Аз бях във Варшавски университет, Варшава, Полша. Имах възможност както да свърша много работа по моята дисертация, така и да се срещна с нови хора. Като цяло, администрацията в университета помага и реагира бързо. Библиотеката е сравнително богата /на английски език/, а за мен беше изумително, че имаше книги на български език издадени миналата година. Курсовете са на английски език, но има и на полски, за тези, които говорят добре езика. В този ред на мисли преподавателите също са много помагащи и бързо реагиращи.

Относно града – хубав е, има какво да се види особено през пролетно-летния сезон. Има много музеи, паркове и градинки. Всъщност доста зелен град е. Но аз препоръчвам непременно пътешествие до Краков – изключителен град. И изобщо – пътувайте из Полша. Дори и вече да сте го правили – посетете съседните на Полша страни /а и не само тях/. За тази цел има бърз и евтин транспорт. И още една препоръка – внимавайте с менторите! Пожелавам приятно и ползотворно изкарване!

Емилия Тихова

Казвам се Карекин Есмерян и понастоящем съм командирован като научен сътрудник във Virginia Commonwealth University, САЩ. Тук се занимавам с разработване на лесно достъпни и евтини методи за синтез на свръххидрофобни и диаманто-подобни въглеродни покрития за приложения в противообледеняващи системи, корабостроенето, медицината и т.н. Допирът ми с програма Еразъм беше през академичната 2012/2013 година, когато разбрах, че има възможност за специализация в различни европейски научни институти и университети. След кратка справка в интернет сам открих приемащата институтция, Northumbria University, Newcastle Upon Tyne, UK, и след разговор с проф. Глен МакХейл стигнахме до договорка да замина за 6 месеца. Беше ми осигурено пълно съдействие от страна на Българска Академия на Науките и в частност, Проф. Бърлиева и г-жа Томина Галибова, които се отнесоха изключително професионално към всички мои желания и претенции.

За мен участието в програма Еразъм, в чисто личностен план, беше едно приключение. Видях какво е да си член на международната академична общност, отделно се докоснах и до различния начин на живот в Северна Англия. В професионален план, програма Еразъм беше един от основните двигатели за моето последващо развитие, тъй като в Нюкасъл под ръководството на проф. Глен МакХейл се запознах с методите за синтез на свръхидрофобни повърхности (известни още като свръхводоотблъскващи повърхности) и техните практически приложения. Въз основа на наученото, преминах предварителна защита на докторската си дисертация в рамките на 3 годишния законов срок, което ми донесе награда от 1000 лева, а след това в рамките само на 3 месеца получих и докторската си степен, което ми донесе награда от още 1000 лева. Извън финансовата страна на нещата обаче, програма Еразъм допринесе за това да съм с необходимата квалификация за продължаване на работата си като научен работник и за това да стигна до там, че имената на американска и българска институция да стоят редом едно до друго. В този ред на мисли, препоръчвам на всеки, който се колебае за участието си в програмата да преустанови тези колебания и да се възползва от възможностите. Вярно, Еразъм има и някои малки недостатъци, например, грант, който е една идея под стандарта на приемните държави, но при достатъчно добра мотивация, организация и целеустременост, човек преодолява тези препятствия.

Оставам с най-добри чувства към тези отминали дни и пожелавам успех на всички колеги, които ще се участват в програмата.

Карекин Есмерян

В качеството ми на докторант към БАН бях командирован във Венеция, Италия по програма „Еразъм+“ в периода юни-август 2015 г. По време на мобилността работих над дисертацията си в университета Ка‘Фоскари. Координатор в приемащата институция за мен отговаряше проф. Илияна Кръпова, един от най-изтъкнатите специалисти по генеративен синтаксис в световен мащаб.

Поради спецификата на живота и инфраструктурата във Венеция университетските ресурси са разпръснати в множество библиотеки в различни части на града. Проф. Кръпова, освен че ме консултираше по темата на докторския ми труд, също така ме насочваше към най-полезните източници. Въпреки че лятото не е сред най-активните академични периоди, библиотеките и електронните ресурси бяха на разположение почти през цялото време с изключение на кратка ваканция през месец август. Пребиваването в чуждестранен университет предлага изключителни възможности за изграждане на академични контакти, за мен например беше много полезно общуването с проф. Родолфо Делмонте, известен специалист в областта на компютърната лингвистика.

Наред със специализираните професионални контакти трябва да отбележа и наличието на т.н. програма „Buddy“. По тази програма студенти от Ка‘Фоскари помагат на новопристигащи колеги, което е изключително полезно при запознаването с живота в непознат университет и град като цяло. Венеция е сред най-популярните световни туристически дестинации и цената на живот е висока даже в сравнение с други известни западноевропейски градове. По време на мобилността бях настанен в Коледжо Джезуити, една от множеството религиозни институции, които предлагат общежития на студентите, като подобна форма на настаняване позволява по-продължителен престой на по-разумни цени. Също така наличието на студентски стол и възможността за ползване на студентски карти за водния транспорт спомагат значително за намаляване на ежедневните разходи.

Изключително богатата културна програма във Венеция далеч не е концентрирана само около венецианския карнавал, който се провежда през зимните месеци. През лятото, в рамките на традиционното „Биенале“се провеждат множество фестивали: с отделни седмици, посветени на литературата, танцовото и изобразителното изкуство и много други. В областта на хуманитаристиката особено интересен беше фестивалът „Shylock“, който беше посветен на творчеството на Шекспир, и в частност на неговата пиеса „Венецианският търговец“. Като част от този фестивал се проведоха беседи с актьори и режисьори от Кралския шекспиров театър. Всичко това беше допълнено от студентския маратон във Венеция и фестивала „Реденторе“, който традиционно се съпровожда от грандиозни фойерверки в залива на Сан Марко и временен понтонен мост, свързващ Венеция и остров Джудека. Разбира се, не само Венеция, а и цялата лагуна е източник на вълнуващи преживявания – Мурано (островът на венецианското стъкло), Бурано (известен с изключителните си дантели и многоцветни къщи), Лидо (с плажовете си на Адриатическо море) и Торчело (островът дал историческото начало на Венеция). И като кулминация на лятото може с право да се приеме Международният филмов фестивал във Венеция с премиери на световни филмови продукции в присъствието на изтъкнати актьори и режисьори.

Трите месеца във Венеция по програма „Еразъм+“ се превърнаха в една истинска научна експедиция, която беше много ползотворна за моята изследователска дейност, и ме обогатиха с множество положителни емоции и преживявания.

Николай Желязков, Институт за Български език

Това беше второто ми участие в програма „Еразъм“, като този път трябваше да съчетавам редовното обучение в чужд университет с научноизследователската работа в също чужд научен институт. Това ми даде възможност да обогатя научните си познания двойно и да се върна отново на университетската скамейка, но при напълно нови за мен условия.

Имах възможността да се обучавам в един от най-новите и най-добре оборудвани университетски кампуси в цяла Централна Европа. Паралелно с това участвах в редица университетски инициативи, които ми позволиха да пътувам, да се запознавам с нови хора със сходни на моите интереси и да науча повече за другите култури. Програма „Еразъм+“ представлява един неизчерпаем извор от знания, пълен с много възможности, динамика и перспективи за развитието на един прохождащ млад учен!

Изпращаща институция: Българска академия на науките, Институт по органична химия с Център по фитохимия
Приемаща институция: Масариков университет и Институт по биофизика към Чешката академия на науките, гр. Бърно, Чехия.
Академичен престой: зимен (есенен) семестър на академичната 2015/16 г. (4 месеца)

Йордан Георгиев, Институт по органична химия с Център по фитохимия

Аз съм Ралица и съм докторантка в ИФРГ-БАН. През академичната 2012-2013 г. се обучавах за три месеца в катедрата по Генетика на Биологическия факултет на Силезийския университет, Катовице, Полша.

За възможностите, които предоставя Програмата за мобилност Еразъм научих от колега докторант, който ми обясни в подробности за процедурите по кандидатстване и необходимите документи, като също така ме запали с ентусиазъм да посетя друга европейска държава и да видя какъв е академичния, социален и културен живот по света.

Първото ми впечатление от Полша в лицето на Катовице и нейните жители беше изумление от неизброимите разлики в архитектурен, културен и традиционен аспект в лицето на множеството червените сгради, огромните добре поддържани зелени площи, добре организираният градски транспорт, чистите улици и множеството църкви.

За трите месеца на моето обучение в Катовице, аз бях настанена в общежитие на Силезийския университет. Условията бяха добри. Единственото нещо, което ме изненада беше, че макар блокът, в който бях настанена да беше предназначен предимно за чуждестранни студенти, портиерите рядко владееха друг език освен полски, което понякога създаваше проблеми.

Местната организация на Студентската мрежа Еразъм (ESN Katowice) организираха на всеки две седмици събирания на Еразъм студентите от различните университети в Катовице. Там имах възможността да се запозная със студенти дошли по Програмата от различни краища на Европа и да обменя с тях мисли и впечатления на най-различни теми. ESN Katowice организираха също така забавен и приятен излет до полските Бескиди, както и екскурзия до една от мините за въглища близо до Катовице. Те бяха и главния координатор на традиционната седмица на Силезийските дни, в която бяха представени различни възможности за по-нататъшно развитие на Еразъм студентите, които осигуряваха местни фирми и учреждения. Естествено полезното беше съчетано с приятното под формата на различни игри, състезания и забави.

Докторантите и учените от Катедрата по генетика на Силезийския университет бяха много любезни и готови да помогнат във всеки един момент с каквото могат. Всяка седмица се провеждаха семинари, на които се обсъждаха резултати, изработени от различни докторанти. Семинарите се провеждаха на английски не само, за да мога аз да ги разбирам, а и за да се тренират самите докторанти да изнасят презентации на английски. Освен това имах възможността да посетя няколко лекции, изнесени от гостуващи учени. Като цяло работната атмосфера в Биологичния факултет на Силезийския университет беше много творчески ползотворна.

Като цяло тези три месеца в Полша бяха едно невероятно изживяване. Създадох нови приятелства, научих нови методи, които да прилагам в моята научна работа, потопих се в една по-различна култура.

Бих препоръчала Програмата да бъде по-широко популяризирана и всеки да се възползва от възможностите й.

Go to Top