Изданието „150 години Българска академия на науките. Храм на познанието“ е първото по рода си енциклопедично издание за БАН, което събира в една книга широк кръг от теми, свързани както с разностранната научна дейност, така и с вековната история на Академията. В научнопопулярна и достъпна форма то представя съвременния облик на БАН и нейния научен потенциал, 150-годишната история на организационната и научната дейност и значителните постижения на академичните учени във всички области на знанието.

Първата част на книгата – „Академията в ХХI век“, запознава с организацията на съвременната научна структура, която обединява 42 автономни научни института и общността на академиците и член-кореспондентите. Представени са всички институти от деветте научни направления чрез тематиката, върху която работят, проектите и значимите им постижения. Звената, които имат важна роля в популяризирането на науката – националните музеи, обсерваторията и ботаническата градина, са обединени в отделна част, озаглавена „Незабравими срещи с науката“. Специално внимание е обърнато на по-атрактивното й оформяне, което да привлече вниманието на читателите. Отделни теми са посветени на научния потенциал и ключовата роля на Академията в националните научни програми и проекти, на експертната роля на БАН в полза на обществото и държавата. Засегнати са образователната, издателската и международната дейност.

Втората част „Научната организация през годините“ проследява в разширена хроника основните етапи и процеси в историята на Академията от създаването й като Българско книжовни дружество до днес. Прецизно подбраната информация е подкрепена от архивни материали, устави, правилници, решения на ръководните органи на БАН, правителствени постановления, закони, укази за работата на академията и други документи. С кратки биографични статии и портрети са представени основателите и председателите на научната организация. Разгледана е темата за дарителството, което съпътства Академията от създаването й до днес.

Третата част „Развитие на науката в БАН“ е първи опит в издание на Академията да се проследи историята на науката чрез приносите на академичните учени, техните разработки, открития и постижения. Специално внимание е отделено на най-изявените наши учени, чиито открития и изобретения получават признанието на международната научна общност и издигат престижа на българската наука. Откроена е ролята на БАН в създаването на нови клонове на индустрията у нас, развитието на информационните технологии, компютъризацията, роботизацията, енергиите на бъдещето, развитието на иновативните технологии, участието на научни колективи в европейски рамкови програми и др.

Насоките за бъдещото развитие на Академията са синтезирани в заключителната част на книгата, посветена на Стратегията за развитие на БАН за периода 2018–2030 година.

Юбилейното издание е луксозно, цветно, на гланцова хартия, богато илюстрирано. Разработено е и е съставено от екип на Научноинформационен център „Българска енциклопедия“ при БАН под ръководството на Редакционна колегия, с помощта на научни консултанти от всички научни направления и с активната подкрепа на Председателя на БАН. Художественото оформление и отпечатването е дело на Академично издателство “Проф. Марин Дринов”.

Книгата е двуезична – на български и на английски език, и ще представлява интерес както за българските и чуждестранните учени, така и за любознателните читатели с научни интереси.