На 12 март 2021 г., петък, от 11:00 ч. научното жури, назначено със заповед № 620-РД/13.11.2020 г., по решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата, БАН (протокол № 10, т. 18/30.10.2020 г.), в състав: доц. д-р Александър Куюмджиев, ИИИзк, рецензент; доц. д. н. Благовеста Иванова-Цоцова, ВСУ; проф. д-р Ирина Генова, ИИИзк, председател; проф. д. изк. Петер Цанев, НХА; проф. д. изк. Свилен Стефанов, НХА, рецензент, ще проведе публична защита на дисертационния труд Живопис в храмовете, изградени от Освобождението до 1941 г. на територияата на съвременния град София на отчислената с право на защита редовна докторантка към сектор Изобразителни изкуства при ИИИзк Веселина Кирилова Йончева за присъждане на образователната и научна степен доктор по научната специалност Изкуствознание и изобразителни изкуства, 8.1. Научен ръководител проф. д-р Емануел Мутафов.

Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на Института, ул. Кракра 21, между 10:00 и 13:00 ч. при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.