Институтът за литература към БАН – София, обявява конкурс за Доцент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Българска литература (Нова и съвременна българска литература)  – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 34 от 23 април 2021 г.

Документи:

 1. Молба за допускане, придружена от документите по чл. 19 от ЗРАСРБ, както следва:
 2. Автобиография (европейски образец);
 3. Диплома за висше образование и приложенията към нея (оригинал);
 4. Диплома за образователната и научна степен „доктор“ или научната степен „доктор на науките” (оригинал);
 5. Документ за академична длъжност (ако има такава) – оригинал
 6. Удостоверение за стаж по специалността;
 7. Справка за изпълнение на минималните национални изисквания и на изискванията по чл. 1а, ал. 2, както и справка за оригиналните научни приноси, към които се прилагат съответните доказателства съгласно чл. 57 от ППЗРАСРБ;
 8. Списък на публикации със диференциране на монографии, студии, статии и др.;
 9. Списък на цитиранията;
 10. Комплект от научните трудове, представени за участие в конкурса, на хартиен носител и в електронен вид (сканирани или в pdf-формат);
 11. Медицинско свидетелство (оригинал);
 12. Свидетелство за съдимост;
 13. Копие от обявата за конкурса, публикувана в държавен вестник.

* За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост.

Документи се подават в Канцеларията на Института – бул. „Шипченски проход“ № 52,  бл. 17,  ет. 7,  ст. 704, тел.  02/979-29-90.