Четири книги, посветени на българо-украинските културни взаимоотношения, представиха в БАН Институтът за литература и Посолството на Украйна в България. „Компаративистичният сборник „България и Украйна – култура на преломите (ХІХ–ХХІ)“, антологиите „Български поетически авангард. Антология / „Болгарський поетичний авангард. Антологiя“, „Український поетичний авангард. Антологiя / Украински поетически авангард. Антология“ и фототипното издание „Списание „Украинско-български преглед“: културна дипломация на Посолството на Украинската народна република в България“ (1919-1920) показват непознати за академичната и за културната аудитория художествени факти, разработки и документи.

В събитието за представяне на изданията участваха доц. д-р Елка Трайкова, ръководител на направление „Културно-историческо наследство“ в БАН, доц. д-р Мариета Иванова-Гиргинова, ръководител на научен проект България и Украйна – култура на преломите (ХІХ–ХХІ) и участници в проекта. На премиерата присъства и извънредният и пълномощен посланик на Украйна у нас Н. Пр. г-н Виталий Москаленко.

Представените издания са приносни в полето на българо-украинските взаимоотношения, защото изследват и популяризират част от една неизвестна или по-малко известна история на българската и на украинската култури, на литературната комуникация и на общуването между двете страни в период от три века.

Книгите открояват сходствата и различията в социокултурното и в литературноисторическото развитие на България и на Украйна и предлагат виртуална литературна карта на контактите между двете култури за периода от Възраждането до наши дни. Участниците в представянето на книгите бяха единодушни, че те издигат на ново ниво българо-украинските академични контакти и създават обща научна територия, отворена и за бъдещи диалози.