В рамките на двустранното споразумение на Българската академия на науките с Литовската академия на науките е отворена покана за подаване на предложения за съвместни проекти за срок от три години (01.01.2022 г.- 31.12.2024 г.).

Предложенията се подават по утвърдената процедура – с форма “А“ на български език и форма „В1“ на английски език, подписана и подпечатана от чуждестранния партньор (научни институции от Литва).

Проектите се депозират в канцеларията на БАН-Администрация с придружително писмо от директора на института.

Oбразецът на придружително писмо и формите „А“ и „В1“ могат да бъдат намерени на следната интернет страница в секция ЕБР:

http://www.bas.bg/международна-дейност/#1250-двустранно-сътрудничество.

Литовските учени кандидатстват паралелно в Литовската академия на науките.

Крайният срок за подаване на предложения за проекти е 29 октомври 2021 г., петък.

Лице за контакт: младши експерт Димитър Денев, тел. 02/979-52-36 или e–mail: denev@cu.bas.bg