Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Eтнография – Културна и социална адаптация на ремигрантите в България) – един, за нуждите на секция „Балканска етнология“ със срок 2 месеца от публикуването в ДВ, бр. 87 от 19.10.2021 г.

Срок за подаване на документите – до 20.12.2021 г.

Документи се приемат в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН на ул. „Московска” 6А, тел. 02/988-42-09; моб. тел. 0879409313.