Българската академия на науките с дълбоко прискърбие съобщава, че на 19.11.2021 г. почина aкадемик Чавдар Димитров Палев.

Акад. Чавдар Палев е роден на 15 април 1936 г. в будно семейство. През същата година заминава с родителите си за Франция поради участие на баща му Димитър Палев в Испанската гражданска война. Бащата загива в бойните действия, а майката Милка Палева се завръща в София, където го отглежда и възпитава в дух, пропит със стремеж към знания, трудолюбие, честност и почтеност.

Акад. Чавдар Палев завършва Механотехникум в София през 1955 г. и мечтае да конструира самолети, но както нерядко се случва в живота, съдбата го отвежда в друга посока. Приет е да учи физика в Московския Държавен Университет „М. В. Ломоносов”, където защитава дипломна работа през 1961 г. Завръщайки се в България печели конкурс за научен сътрудник в съществуващия тогава Физически институт при Българската академия на науките (БАН), а по-късно преминава на работа в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при БАН.

Акад. Чавдар Палев е един от първите физици, специализирали в открития през 1964 г. Международен център по теоретична физика в Триест, Италия, където директор е Нобеловия лауреат Абдус Салам.

През 1968 г. защитава докторска дисертация в Университета в Марбург, Германия на тема „Реализации на алгебри на Ли като функции на генераторите на алгебрата на Хайзенберг. Обща теория и приложения към крайни и безкрайни компонентни уравнения на полето”, а през 1977 г. хабилитационна докторска степен пред Научния съвет на Единния Център по Физика. През 1984 г. е избран за професор в ИЯИЯЕ-БАН. Признание за постиженията му в областта на математичната и теоретичната физика е и последователното му избиране за член-кореспондент (2004 г.) и академик (2008 г.) на БАН.

Голяма част от научната дейност на акад. Чавдар Палев е посветена на въведения от него алгебричен подход за обобщение на квантовата статистика, т.е. на статистиките на Бозе-Айнщайн и Ферми-Дирак, както и на по-общите парастатистики на Грийн, за които той доказва, че съответствуват на различни представяния на алгебри или супералгебри на Ли от клас “B”. Тези резултати дават определен алгебричен смисъл на известните статистики и стават начало за много интересни обобщения. Палев въвежда понятието Вигнерова квантова система и изследва физичните свойства на такива системи. Оказва се, че геометрията на тези системи е некомутативна, което днес е едно от важните направления във физиката на елементарните частици. Въведената от него „А” статистика е известна и се цитира днес като  „статистика на Палев”. Интерес представляват и решените от него математически проблеми – той построява в явен вид крайномерни представяния на супералгебри на Ли, като дефинира аналог на базиса на Гелфанд-Цетлин за тях. Тези резултати обобщава за безкрайномерните им аналози и за квантовите деформации на тези супералгебри.

Научните резултати на акад. Чавдар Палев са познати и признати на световно ниво. За това свиделстват ежегодните посещения на Палев през периода 1975 – 1995 г. за работа по общи научни теми и четене на лекции в Института по теоретична физика към Техническия университет в Клаустал, Германия; посещенията му като гост-професор във Факултетите по физика на редица университети: в Карбондейл (САЩ), Неапол (Италия), Брисбейн (Австралия), Киото (Япония), Монреал (Канада), Париж 7 (Франция), Рочестър (САЩ), Гент (Белгия), Саутхемптън, (Англия).

Акад. Чавдар Палев има над 30 години педагогическа дейност. Освен лекциите, четени в чужбина той е чел лекции във Физическия факултет на Софийския, Пловдивския и Шуменския университет, като в последния работи като съвместител от 1977 до 1997 г.

Под ръководството на акад. Чавдар Палев правят първите си стъпки в науката като негови дипломанти няколко сътрудници на Лаборатория “Теория на елементарните частици”, ИЯИЯЕ-БАН – чл.-кор. Валентина Петкова, проф. Иван Костов, проф. д-р Орлин Стойчев, доц. д‑р Александър Ганчев, доц. дфн Недялка Стоилова и др.

Научно-организационната дейност на акад. Палев протича на много нива – научен секретар на ИЯИЯЕ-БАН, представител на България в Европейското физическо дружество, заместник председател на Съюза на физиците в България, председател на Секцията по физика към Съюза на учените в България, член на редколегии на наши и международни научни списания, член на Научния съвет на ИЯИЯЕ-БАН, на Специализирания научен съвет по ядрена физика, ядрена енергетика и астрономия при ВАК, член на постоянния международен организационен комитет на Международния колоквиум по групово-теоретични методи във физиката, председател на организационните комитети на международни научни форуми и издател на техните материали.

Акад. Чавдар Палев е удостоен с наградата на БАН и СУ за математични и физични науки „Никола Обрешков” за постиженията му в областта на квантовата статистика. Носител е на орден „Кирил и Методий” I степен.

И нека добавим към всичко това – жизнеността, бодрия дух и чувството за хумор на учения и човека – Чавдар Палев.

С кончината на акад. Чавдар Палев Българската академия на науките и световната наука губят един голям и достоен учен, прекрасен колега и приятел.

ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ!

Опелото ще се състои в понеделник, 22.11.2021 г. от 14:00 часа в църквата „Св. Кирил и Методий“, ул. Царица Елеонора №6, кв. Красно село, гр. София.

 

От Ръководството на БАН

и на Събранието на академиците

и член-кореспондентите