На 2 декември 2021 г., четвъртък, от 11:00 ч. научното жури, назначено със заповед № 431-РД/02.08.2021 г., по решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата, БАН (протокол № 7, т. 2/30.07.2021 г.), в състав:

доц. д-р Асен Терзиев, НАТФИЗ; проф. д-р Венета Дойчева, НАТФИЗ рецензент; доц. д-р Венелин Шурелов, НХА; проф. д. н. Николай Йорданов, ИИИзк, рецензент; доц. д-р Румяна Николова, ИИИзк, председател, ще проведе публична защита на дисертационния труд Употреба и функция на пространството в театралния спектакъл от 1968 г. до наши дни на отчисления с право на защита редовен докторант към сектор Театър при ИИИзк Петър Бориславов Денчев за присъждане на образователната и научна степен доктор по научната специалност Театрознание и театрално изкуство, 8.4. Научен ръководител проф. д. н. Камелия Николова.

Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на Института, ул. Кракра 21, между 10:00 и 13:00 ч. при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.