Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН и Научното жури за присъждането на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 09 юни (четвъртък) 2022 г. от 11 часа в зала „Акад. Александър Теодоров Балан“ на Института ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема:

„Формално описание на перцептивните и менталните предикати в българския език (снемане на семантична многозначност)“

на Христина Николова Кукова,

докторант към Секцията по компютърна лингвистика

научна област: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология,

докторска програма: Общо и сравнително езикознание

Научен ръководител: Проф. д-р Радка Влахова

Научно жури:

Председател на журито: Проф. д.ф.н. Максим Стаменов – рецензия

Членове на журито:

  1. Проф. д-р Йовка Тишева – рецензия
  2. Проф. д-р Красимира Алексова – становище
  3. Доц. д-р Екатерина Търпоманова – становище
  4. Доц. д-р Петя Несторова – становище

Авторефератът на дисертацията е достъпен онлайн на сайта на Института за български език  https://ibl.bas.bg/zashtita-na-disertatsionen-trud-na-hristina-nikolova-kukova-za-pridobivane-na-obrazovatelnata-i-nautchna-stepen-vdoktorv/