На 28 юни 2022 г., вторник, от 11:00 ч. научното жури, назначено със заповед № 61-РД / 28.02.2022 г., по решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата, БАН (протокол № 2, т. 7 / 25.02.2022 г.), в състав: проф. д. н. Анна Топалджикова, НАТФИЗ; доц. д-р Асен Терзиев, НАТФИЗ; проф. д-р Венета Дойчева, НАТФИЗ, рецензент; проф. д. н. Камелия Николова, ИИИзк, рецензент;  доц. д-р Румяна Николова, ИИИзк, председател, ще проведе публична защита на дисертационния труд ПРОЕКТНИЯТ ТЕАТЪР В БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1989 Г. на отчисления с право на защита редовен докторант към сектор Театър при ИИИзк ИЛКО ЕВГЕНИЕВ ГАНЕВ за присъждане на образователната и научна степен доктор по научната специалност Театрознание и театрално изкуство, 8.4. Научен ръководител проф. д. н. Николай Йорданов.

Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на Института, ул. Кракра 21, между 10:00 и 13:00 ч.